Bioenergija

Bioenergija

Opće je poznato da korištenje fosilnih goriva ima negativne posljedice na okoliš. Emisije stakleničkih plinova koje nastaju kao posljedica korištenja fosilnih goriva pospješuju učinak klimatskih promjena, a uvijek postoji i rizik zagađenja tla i vode. Osim toga, zalihe fosilnih goriva su ograničene, a sa smanjenjem zaliha posezati će se skupljim i nepovoljnijim metodama dobave fosilnih goriva, što će imati globalno loš utjecaj na cijene energije. Upravo zato se kao jedna od dobrih alternativa danas sve više prepoznaje mogućnost korištenja biomase i ostalih obnovljivih izvora energije.

Korištenjem biomase dobiva se bioenergija koja se potom može koristiti kao toplotna energija, u obliku biogoriva ili se upotrijebiti za proizvodnju električne energije, a u svakoj varijanti je povoljnija za okoliš od korištenja fosilnih goriva.

O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.