Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi i djelatnosti
 • podrška i pomoć promociji tehnologija za korištenje biomase i potencijala za proizvodnju energije iz biomase;
 • podrška i pomoć promociji standarda u oblasti biomase;
 • podrška i pomoć promociji zapošljavanja kroz upotrebu biomase;
 • razmjena iskustava i infomacija sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 • saradnja sa nadležnim institucijama i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • zalaganje na društveno i okolišno prihvatljivom efikasnom korištenju energije i resursa sa akcentom na drvnoj biomasi;
 • poticanje akcija za zaštitu okoliša, šuma i očuvanju biodiverziteta u Bosni i Hercegovini;
 • poticanje uspostavljanja i unaprjeđenja zakonskih regulativa u Bosni i Hercegovini iz oblasti u vezi sa biomasom;
 • koordiniranje na usaglašavanju domaćih standarda i propisa sa standardima i propisima Evropske unije iz oblasti biomase;
 • praćenje ponude i potražnje na domaćem i inostranom tržištu drvne biomase i opreme za preradu i korištenje drvne biomase;
 • izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata i programa u skladu s ciljevima Udruženja;
 • organiziranje kongresa, savjetovanja, seminara i drugih oblika naučne i stručne edukacije;
 • poticanje edukacijskih i informativnih aktivnosti građana i jačanje svijesti o značaju biomase i njenom korištenju u Bosni i Hercegovini.