O udruženju

Udruženje biomasa u BiH

U skladu s trenutnom situacijom u sektoru drvne biomase u Bosni i Hercegovini, tržišnim prilikama predmetnog sektora, te potrebama za povećanje svijesti o prednostima upotrebe biomase kao domaćeg, okolišno prihvatljivog i cjenovno konkurentnog energenta, identificirana je jasna potreba za povećanjem i kreiranjem samoodrživosti tržišta biomase.

Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.

Temeljni cilj Udruženja je stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.